Prva zaposlitev 2021

Z dvema kandidatkama smo bili uspešni na JAVNEM RAZPISU
MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT,
SOFINANCIRAN S SREDSTVI EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

Kandidatka 1

NASLOV PROJEKTA: SPOZNAVANJE KULTUR Z GLASBO IN PLESOM

Pomočnica vzgojitelja – začetnica bo splošno preučila razvoj plesnih in glasbenih sposobnosti otrok drugega starostnega obdobja – individualne napredke, značilnosti in sposobnosti
Otroke bo spodbujala k večji glasbeni in plesni aktivnosti in pri tem ugotavljala, kako otroci sledijo dejavnostim in kako jih doživljajo.
Predstavila jim bo ustrezne izzive in ustvarila prijetno vzdušje, da bodo otroci sodelovali sproščeno in brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo.
V projekt bodo vključena naslednja področja kurikuluma – UMETNOST, GIBANJE, JEZIK in DRUŽBA.
Umetnost spodbuja razvoj možganov, kar se odraža v miselnem, socialnem in čustvenem razvoju otroka.
Skrbela bo, da bo otrokom glasba posredovana skozi raznolike dejavnosti, te bodo otroke nagovarjale in spodbujale k opazovanju in poslušanju glasbenih vsebin in dejavnosti, ki bodo potekale s pomočjo igre, gibanja po prostoru, izraza giba in glasu. Otroci bodo lahko izkusili poslušanje raznolike glasbe, gibanje in plesno izražanje ob njej, petje pesmi ob spremljavi instrumenta, spoznavanje različnih instrumentov, izvajanje glasbeno-didaktičnih iger, spoznavanje navad in običajev ljudi iz tujih držav in Slovenije, spoznavanje različnih pisav.

Na ta način bodo otroci razvijali glasbene in plesne sposobnosti: slušni spomin, pomnjenje, slušna pozornost, psihomotorika, groba motorika in pridobivali občutek za ritem.

Cilji:

– doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,

– razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti,

– spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,

– razvijanje izražanja in komuniciranje z umetnostjo,

– razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti,

– spoznavanje različnih kultur, načina življenja skozi glasbo in ples,

– spoznavanje novih besed in pisav skozi igro,

– spoznavanje razlik in podobnosti med slovensko in tujo kulturo skozi običaje, navade ter čas.

Na kaj naj bo kandidatka pri izvedbi projekta: “SPOZNAVANJE KULTUR Z GLASBO IN PLESOM” pozorna?

Ali bodo otroci z veseljem sodelovali pri dejavnostih?
Ali bodo dosegali zastavljene cilje?
Ali bodo upoštevali varnostne ukrepe?
Kakšen napredek bo prepoznan od začetka projekta do konca, na individualni ravni?
Predpostavlja se, da bodo otroci z navdušenjem sodelovali, če bodo dovolj motivirani.
Predpostavlja se, bo večina dosegla zastavljene cilje.
Predpostavlja se, da bodo upoštevani varnostni ukrepi, če bodo razumljivo razloženi.
Predpostavlja se, da bo napredek občuten.
Kandidatka bo sledila: načelom, ciljem, globalnim ciljem in področjem dejavnosti Kurikula za vrtce.
Skrbela bo, da bosta petje in ples otroke sprostila, jih napolnila z dobro energijo in tako pozitivno vplivala na otrokovo samopodobo.

Kandidatka 2

Predlog načrta usposabljanja je podlaga za organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje. Pomočnik vzgojitelja začetnik se bo praktično usposabljal za delo v vzgojno-izobraževalni instituciji pod strokovnim in načrtovanim vodenjem vzgojiteljev. V tem obdobju bo pridobil ustrezne poklicne kvalifikacije in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.
Pomočnik vzgojitelja začetnik bo spoznal organizacijo dela v vrtcu, organizacijo dela v skupini, sodeloval z ostalimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega sistema, v okviru usposabljanja pa bo opravljal tudi samostojno delo.
Pomočnik vzgojitelja bo v času usposabljanja pridobil kompetence z vseh področij, ki so navedena v Pravilniku o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

PREDLOG NAČRTA USPOSABLJANJA:

– Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pod strokovnim vodenjem pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije. Opravljal bo vse z zakonom in predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu.
– Podrobneje bo spoznal vsebine kurikuluma za vrtce in ga povezal z neposrednim delom v vrtcu.
– Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pri neposrednem vzgojno-izobraževalnem procesu ustrezno uporabljal didaktični material oz. didaktične pripomočke.
– Pomočnik vzgojitelja začetnik bo opravljal dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda.
– Opravljal bo druga dela v zvezi z vzgojno-varstvenim procesom, kot je sodelovanje s starši in drugimi delavci v vrtcu.
– Pomočnik vzgojitelja začetnik bo s pomočjo mesečnega poročila podrobno spremljal dejavnosti v okviru svoje zaposlitve za tekoči mesec. Na takšen način bo vsak mesec spremljal tudi svoj napredek na operaciji, rezultate in sledenje predlogu načrta aktivnosti operacije.
– Načrtoval in izvajal bo učno-vzgojne vsebine v oddelku iz različnih področji dejavnosti v vrtcu (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika).

Pomočnica vzgojiteljice se bo aktivno vključevala v usposabljanje na naslednjih področjih:

NASLOV PROJEKTA: Spoznavanje sveta likovnega področja

Pomočnica vzgojitelja – začetnica, bo izvedla projekt, da bi ugotovila, če lahko sodelujejo pri dejavnostih vsi otroci in kako sledijo navodilom in lastni ituiciji.
Ugotoviti želi ali lahko otroci s svojo aktivnostjo poiščejo nove poti ne likovnem področju, preizkusijo
dana navodila ter koliko so sposobni slediti svoji intuiciji. Z likovno dejavnostjo, bo otroku omogočila izražanje čustev, saj se otroci pri tej dejavnosti radi sprostijo. Pri likovnem področju bo sledilo povezovanje z gibanjem, jezikom, umetnostjo in naravo.

V svoj načrt pri otrocih drugega starostnega obdobja, bo vključila risanje, oblikovanje prostora, risanje skredo, svinčnikom, ogljem, izdelovanje črtne praskanke, opazovanje določenih živali nato izražanje z
risanjem. Risanje določenih oblik, črt…
Dejavnosti, bodo izvajali v naravi. Otroci si bodo razširjali ustvarjalnost, kreativnost …
Kandidatka – začetnica bo vključila različne tehnike risanja za katera meni, da bi bila primerna na njihovem
starostnem obdobje.

CILJI ZA LIKOVNO PODROČJE:
– risanje predmetov iz neposrednega okolja
– risanje različnih oblik
– razvijanje z različnimi črtami
– razvoj za prostorsko urejanje
– iskanje motivov v okolju, spodbujati kreativnost
– poimenovanje materialov, likovnih pripomočkov

VPRAŠANJA KATERA SI KANDIDATKA ZASTAVLJA:

Kako otroci sprejemajo delo v dvojicah?
Ali otroci raje sodelujejo pri delu v dvojicah ali v skupini?
Kako se bodo otroci počutili ob končnem izdelku?
Si bodo med seboj pomagali?
Ali bodo nekateri bolj samozavestni pri likovni kot drugi otroci?

V času izvajanja projekta se bo dajal poudarek vsem področij kurikuluma za vrtce (globalni cilji in cilji).
Sledila bo načelom Kurikuka za vrtce.

 

Dostopnost